Placeholder image

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders meepraten over het beleid van de school. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.
Naast een medezeggenschapsraad per school kent het openbaar onderwijs in Leiden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin schooloverstijgende zaken aan de orde komen.

In het MR-reglement zijn allerlei essentiële zaken geregeld, zoals de verkiezingsprocedure, de omvang en samenstelling van de MR, de zittingsduur en informatieverstrekking. Ook staat in het reglement over welke onderwerpen een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft. De reglementen en statuten over medezeggenschap openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden kunt u inzien bij 'Downloads'.

Leden van de GMR kunnen hier inloggen