Content image

Klachtenregeling

Helaas hebben leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen, ook wel eens met een klacht te maken.
Bijvoorbeeld over begeleiding of beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie of pesten. Veruit de meeste klachten zijn in onderling overleg op juiste wijze af te handelen. Echter, als dat niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden.

In het onderwijs is sinds enige jaren het klachtrecht ingevoerd. Volgens deze wet moet iedere school beschikken over een klachtenregeling. Met ingang van 16 december 2020 is er een nieuwe klachtenregeling voor de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden. Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het bevoegd gezag heeft de beschikking over twee vertrouwenspersonen die fungeren als aanspreekpunt bij klachten. Indien de persoon die een klacht wil indienen dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Hier vindt u de volledige klachtenregeling van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden. Hierin vindt u ook belangrijke adressen en contactgegevens van de Landelijke Klachtencommissie onderwijs, het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden en de contact- en vertrouwenspersonen.