Content image

PROOLeiden-Leiderdorp

PROOLeiden-Leiderdorp verzorgt openbaar onderwijs aan circa 5.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met 20 scholen bieden we een diversiteit aan eigentijds basisonderwijs. Geen enkele school is hetzelfde. Elke school heeft een uniek en onderscheidend aanbod. Naast regulier onderwijs hebben we een regionale functie door het aanbieden van speciaal onderwijs in cluster-4-scholen (scholen voor kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen).
 
Op onze scholen is ieder kind van 4 t/m 12 jaar welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en hebben aandacht voor ieder kind.
 
Bij PROOLeiden-Leiderdorp werken 530 mensen.

Organisatie
De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden bestaat uit twintig scholen, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.
 
De stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder:
De heer drs. M.A.J.A. de Pinth
 
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, deze raad bestaat uit de volgende leden:
de heer J.W. Snik, voorzitter
mevrouw mr. drs. C.A. de Weerdt, vice-voorzitter
mevrouw drs. G. Mohebbi
de heer F.J. de Wit
de heer R. Koffeman
 
Het bestuursbureau verzorgt de aansturing van de scholen van PROOLeiden-Leiderdorp op het gebied van onderwijs & kwaliteit, financiën, personeels- en huisvestingszaken, communicatie en ICT.

Beleid 2020-2024  
Het beleid voor de periode 2020-2024 is vastgelegd in ons Verhaal voor de toekomst. In dit koersplan schetsten we een beeld hoe de organisatie er in 2024 moet uitzien. Het beleid verbindt, biedt ruimte voor diversiteit, biedt handvatten en houvast in de dagelijkse praktijk. Ook geeft het de kaders voor de beleidsplannen van de individuele scholen, waarbij iedere school op eigen wijze verdere invulling geeft aan de beleidsvoornemens, passend bij de eigenheid van de school.
Het Verhaal voor de toekomst is voor alle medewerkers van PROOLeiden-Leiderdorp, voor kinderen, ouders, andere stakeholders en toezichthouders.

Jaarverslag 2018
Elk jaar legt PROOLeiden-Leiderdorp maatschappelijke verantwoording af aan de overheid, medewerkers, medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht, en andere geïnteresseerden over de realisatie van de doelstellingen in het afgelopen jaar. In dit jaarverslag, bestaande uit een bestuursverslag en jaarrekening, staan de activiteiten, die in 2018 zijn ondernomen en de inkomsten en uitgaven van dat jaar.