Content image

PROOLeiden

PROOLeiden verzorgt regulier onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar in de stad Leiden. PROOLeiden telt vijftien scholen verspreid over de stad: dertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Bijna 50% van de Leidse kinderen in de basisschoolleeftijd, circa 4.500 kinderen, bezoekt onze scholen. Daarnaast heeft PROOLeiden een meer regionale functie door het aanbieden van speciaal (basis)onderwijs en cluster 4 scholen (scholen voor kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen).
Geen enkele school van PROOLeiden is hetzelfde. Elke school heeft een uniek en onderscheidend aanbod. Bij ‘Onze scholen’ vindt u een locatiekaart met onze de scholen en een korte profielschets per school.

Op onze scholen is ieder kind, in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en hebben aandacht voor ieder kind.
 
Bij PROOLeiden werken bijna 540 mensen.


Organisatie
De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden bestaat uit vijftien scholen, de raad van toezicht en het bestuursbureau.
 
De stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder:
De heer drs. M.A.J.A. de Pinth
 
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht (geļnstalleerd per 1 januari 2010) bestaat uit de volgende leden:
de heer J.W. Snik, voorzitter
mevrouw mr.drs. C.A. de Weerdt
mevrouw drs. G. Mohebbi
de heer F.J. de Wit
 
Het bestuursbureau verzorgt de aansturing van de scholen van PROOLeiden en Stichting OBSG Leiderdorp op de gebieden onderwijs, financiėn, personeels- en  huisvestingszaken.


Beleid 2015-2019
Het beleid voor de periode 2015-2019 is vastgelegd in het Strategisch Beleid PROOLeiden 2015-2019. In dit koersplan schetst PROOLeiden een beeld hoe de organisatie er in 2019 moet uitzien. Het beleid verbindt, biedt ruimte voor diversiteit, biedt handvatten en houvast in de dagelijkse praktijk. Ook geeft het de kaders aan voor de beleidsplannen van de individuele scholen, waarbij iedere school op eigen wijze verdere invulling geeft aan de beleidsvoornemens, passend bij de eigenheid van de school. De schoolplannen beslaan ook de periode 2015-2019.
Het Strategisch Beleidsplan is er voor alle medewerkers van PROOLeiden; voor kinderen, ouders, andere stakeholders en toezichthouders. Het plan geeft aan wat, waarom en hoe PROOLeiden de komende jaren wil realiseren.


Jaarverslag 2016
Elk jaar legt PROOLeiden maatschappelijke verantwoording af aan de overheid, belanghebbenden, geļnteresseerden, medewerkers, medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht over de realisatie van de doelstellingen in het afgelopen jaar. In dit jaarverslag, bestaande uit een bestuursverslag en jaarrekening, staan de activiteiten, die in 2016 zijn ondernomen en de inkomsten en uitgaven van dat jaar. Het jaarverslag 2016 is hier in te zien.