Placeholder image

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019
Elk jaar legt PROOLeiden-Leiderdorp maatschappelijke verantwoording af aan de overheid, medewerkers, medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht, en andere geļnteresseerden over de realisatie van de doelstellingen in het afgelopen jaar. In dit jaarverslag, bestaande uit een bestuursverslag en jaarrekening, staan de activiteiten, die in 2019 zijn ondernomen en de inkomsten en uitgaven van dat jaar.