Content image

Medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk. Door het meedenken, meepraten en meebeslissen van ouders en leekrachten verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.

Naast de medezeggenschapsraad per school is er een overkoepelende raad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle scholen vertegenwoordigd. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zoals het vakantierooster of de begroting van het schoolbestuur. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle - of een meerderheid van - de scholen.
MR op school
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders. Een MR op school is wettelijk verplicht, dit is vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap op scholen. De MR vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. Bijvoorbeeld over: schooltijden, lesmethodes, ouderbijdrage, onderwijskundig beleid begroting personeelsformatie, huisvesting, veiligheid en het schoolplan. 

In het MR-reglement zijn allerlei essentiële zaken geregeld, zoals de verkiezingsprocedure, de omvang en samenstelling van de MR, de zittingsduur en informatieverstrekking. Ook staat in het reglement over welke onderwerpen een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft. Kijk op de website van de school om te zien wie zitting neemt in de MR.

Medezeggenschapsstatuut PROOLeiden - Leiderdorp
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs  Leiden  (PROOLeiden-Leiderdorp) 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de basisscholen samen
PROOLeiden - Leiderdorp heeft meerdere scholen. Daarom is er ook een overkoepelende GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit oudervertegenwoordigers en leerkrachten van elk van de scholen. De GMR vergadert doorgaans zes keer per jaar. Werkgroepen die bepaalde onderwerpen uitzoeken en voorbereiden kunnen vaker bijeen komen. Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het bestuursbureau zijn voorbereid en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor sommige beleidsvoorstellen is instemming van de GMR nodig. De regels hierover staan beschreven in een vastgesteld GMR-reglement. Belangrijke onderwerpen van de GMR zijn bijvoorbeeld: het zorgplan, het Bestuursformatieplan, het strategisch meerjarenplan en Passend onderwijs.

Medezeggenschapsreglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PROOLeiden - Leiderdorp
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs  Leiden  (PROOLeiden-Leiderdorp) 

GMR huishoudelijk reglement  
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs  Leiden  (PROOLeiden-Leiderdorp) 

Ambtelijk secretaris GMR
Heeft u vragen over de GMR? Dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via het emailadres: gmr@prooleiden.nl  

Wie zitten er in de GMR?
 
 School  Naam lid GMR  
 Brede school de Arcade   Fleur Franse (P)
 Bredeschool Merenwijk  Lauren de Laat (P)
 De Hasselbraam   Petra Mekel (P)
 De Hobbit   Deniece Intveld (P)
 De Pionier  Linda van den Burg (P)
 Jenaplanschool de Dukdalf   Michael Timmers (O)
 Koningin Juliana School  Pamela Thedinga (O)
 Lorentzschool Karin Jongeneel (P)
 Lucas van Leydenschool Cynthia van Vonno (O)
 Montessorischool Apollo  vacature 
 OBS Anne Frank Marij Daemen (P)
OBS De Morskring  Linda van der Meer (P)
OBS de Stevenshof  Edward Severin (O)
OBS de Viersprong  vacature 
 OBS Kwintijn  Marion Elenbaas (O)
 OBS Woutertje Pieterse   Liesbeth Leurs (O)
 OZC Orion  vacature 
 PI de Brug  Marlieke Dam (O)
 Prins Willem-Alexander   vacature 
 Wereldschool Leimundo  Claudia Schulte (P)

Verslagen GMR
Onderstaand de verslagen van de GMR.

Verslagen 2023 
verslag 8 februari 
verslag 12 april 
verslag 7 juni 
verslag 4 oktober 
verslag 29 november 

Verslagen 2022
verslag 21 september 
verslag 15 juni 
verslag 30 maart 
verslag 9 februari 

Verslagen 2021
verslag 3 november 
verslag 22 september 
verslag 16 juni 
verslag 12 mei 
verslag 13 januari 2021
verslag 31 maart 2021

Verslagen 2020
verslag 4 november 2020 
verslag 28 september 2020
verslag 15 juni 2020
verslag 11 mei 2020 
verslag 30 maart 2020 
verslag 20 januari 2020