Content image

De Leidse Aanpak

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling ondersteunt (hoog)begaafde en getalenteerde kinderen en jong volwassenen bij het ontdekken en ontplooien van hun talenten zodat zij van daaruit een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om zich heen, te beginnen bij Leiden.

De missie van De Leidse Aanpak is om samen te werken, expertise uit te wisselen en kennis te versterken op het gebied van talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid zodat talenten van leerlingen optimaal tot bloei kunnen komen en risico’s van onderpresteren voorkomen worden.

Hierbij horen de vier pijlers:

  1. Signalering en diagnostisering: Hoe zie je dat een kind een bepaald talent heeft en/of hoe herken je (hoog)begaafdheid? Welke instrumenten kunnen hierbij gebruikt worden en hoe doe je dat op een adequate manier?
  1. Aanbod op maat: Hoe creëer je variatie in het onderwijs? Hoe zorg je voor diepgang en differentiatie in de lessen, zodat een aanvullend, breder en dieper aanbod ontstaat, zowel qua werkvormen, niveau, tempo en onderwerpen van het onderwijs? Daarbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met musea en andere interessante partijen buiten de scholen.
  1. Advisering bij ondersteuning: Hoe kun je leerlingen ondersteunen bij het vinden van hun talenten en het ontplooien daarvan? Hoe kunnen leerlingen omgaan met bijv. faalangst, onderpresteren, achterstanden. Welke training en persoonlijke coaching is hierbij geschikt? Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de samenwerkingsverbanden en/of externe experts.
  1. Samenwerking in de verticale lijn: Hoe zorg je voor een vloeiende overgang van VSE naar PO, naar VO en naar HBO/WO? Hoe zorg je voor meer afstemming en samenwerking in de overdracht van leerlingen tussen scholen?

Voor de uitwerking van de pijlers integreren we onderzoek (hoe kunnen we nieuwe wetenschappelijke inzichten implementeren in de praktijk en hoe kunnen we wetenschappelijk onderzoek doen naar de praktijk?) en zetten we in op kennisdeling, -ontwikkeling en –benutting.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Leidse Aanpak.