Content image

Links

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap verder te zetten. Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen. Schoolbesturen hebben zorgplicht en werken samen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs.

PO Raad
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 
VOS/ABB
VOS/ABB is de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging behartigt de belangen van bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.
 
Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling
Nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de Leidse Aanpak voor Uitdagend Onderwijs en de Leidse Academie voor Talentontwikkeling. 

Technolab Leiden
  • Inspireert kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar op het gebied van techniek.
  • Helpt kinderen en jongeren hun talenten te ontdekken.
  • Wil de tekorten op de arbeidsmarkt op het gebied van technologie omlaag brengen.
  • Slaat een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt en is een intermediair tussen scholen en bedrijven.
Wet op het primair onderwijs
Informatie van overheid.nl, de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) 
Het Regionaal Bureau Leerplicht voert de leerplichttaken uit voor 12 gemeenten in de regio Holland Rijnland. 

5010
Het informatiepunt voor ouders over onderwijs. Vanuit deze website wordt doorverwezen naar allerlei websites van deelnemende organisaties.

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland
Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het onderwijs en in de samenleving. 
Kinderen die opgroeien in gezinnen en wijken met een zwakke sociaal-economische status en kinderen uit gezinnen met een andere culturele achtergrond hebben vaak minder kansen. Juist voor hen spant JES zich in.

Centrum voor Jeugd en Gezin
De website voor iedereen met (alledaagse) opgroei- en opvoedvragen.