Placeholder image

OnderwijsideeŽn met 380.000 euro beloond

01 mei 2018
Leer≠lin≠gen be≠zoe≠ken Mu≠se≠um Vol≠ken≠kun≠de, maar dan niet het ge≠bouw ach≠ter de Steen≠straat zelf, maar via vir≠tu≠al re≠a≠li≠ty; pro≠jec≠tie≠beel≠den die in hun ei≠gen klas≠lo≠kaal te zien zijn. Het is een van de zes≠tien Leid≠se pro≠jec≠ten die in to≠taal 380.000 euro ont≠van≠gen om het plaat≠se≠lij≠ke on≠der≠wijs te ver≠be≠te≠ren. (Bron: Leidsch Dagblad, 1 mei 2018, Loman Leefmans)

Leer≠lin≠gen, stu≠den≠ten, do≠cen≠ten en di≠rec≠ties; ze wer≠den vo≠rig jaar al≠le≠maal uit≠ge≠daagd om plan≠nen te op≠pe≠ren. Dat ge≠beur≠de 32 keer en de to≠ta≠le aan≠vraag be≠droeg acht ton. Lei≠den had ech≠ter maar een der≠de daar≠van be≠schik≠baar. Met een bij≠dra≠ge van een ton van Fonds 1818 zijn uit≠ein≠de≠lijk zes≠tien pro≠jec≠ten door een spe≠ci≠a≠le com≠mis≠sie uit≠ge≠ko≠zen. Zij ont≠van≠gen sa≠men 380.000 euro.

Ont≠dek≠ken
Mu≠se≠um Na≠tu≠ra≠lis, de Hor≠tus Bo≠ta≠ni≠cus en nog en≠ke≠le part≠ners ont≠wik≠ke≠len een les≠pak≠ket met de ti≠tel Naar Bui≠ten! Daar≠mee kun≠nen ba≠sis≠scho≠len, zo≠wel bin≠nen als bui≠ten school≠tijd, in het ei≠gen stads≠deel de na≠tuur te ont≠dek≠ken. Een an≠der plan be≠treft de pro≠fiel≠werk≠stuk≠ken die eind≠exa≠men≠kan≠di≠da≠ten te≠gen≠woor≠dig moe≠ten ma≠ken. Het idee is om stu≠den≠ten van de uni≠ver≠si≠teit daar≠bij te be≠trek≠ken als een soort coach voor de leer≠lin≠gen. 

Weer een in≠ge≠diend pro≠ject gaat over DNA. Wat is het en wat kan er≠mee ge≠daan wor≠den? Dat zijn de vra≠gen waar≠op een zo≠ge≠he≠ten on≠der≠wijs≠mo≠du≠le ant≠woord op gaat ge≠ven.

In≠druk
Voor een deel van de zes≠tien af≠ge≠we≠zen plan≠nen, waar≠van wel vast≠staat dat het nut heeft, be≠kijkt de ge≠meen≠te of het niet als≠nog kan wor≠den uit≠ge≠voerd.

Vol≠gens on≠der≠wijs≠wet≠hou≠der Paul Dirk≠se (D66) is het geld niet al≠leen be≠doeld om het plaat≠se≠lij≠ke on≠der≠wijs in 'Lei≠den Ken≠nis≠stad' te ver≠be≠te≠ren, maar ook om on≠der≠wijs≠in≠stan≠ties be≠ter te la≠ten sa≠men≠wer≠ken en in≠no≠va≠tie in gang te zet≠ten. Dirk≠se laat ver≠der we≠ten dat hij on≠der de in≠druk is van het ni≠veau van de ideeŽn. In het voor≠jaar van 2019 komt er op≠nieuw een sub≠si≠dier≠on≠de, zo kon≠digt hij aan.

Kijk ook op de Twitterpagina van de gemeente Leiden en op de pagina 'Subsidie Onderwijsinnovatie' van de gemeente.